Prijímateľ:
Názov:
Sídlo:
IČO:
Stamat invest s.r.o.
Tomášikova 50/A, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
47929154

Podpora na začatie a rozvoj podnikania spoločnosti Stamat invest s.r.o.

Hlavný cieľ projektu:
Strategickým cieľom projektu je vznik novej konkurencieschopnej spoločnosti Stamat invest s.r.o.
Výška finančného príspevku:
199 998,00 EUR
Miesto realizácie projektu:
Kolačkov
Poskytovaľ:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstvo hodpodárstva Slovenskej republiky a Slovenská inovačná a energetická agentúra
Kód výzvy:
OPVal-MH/DP/2016/3.1.1-03
Operačný program:
Výskum a inovácie
Spolufinancovaný fondom:
Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:
3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP
Investičná priorita:
3.1 Podpora podnikania, najmä prostredníctvom uľahčenia využívania nových nápadov v hospodárstve a podpory zakladania nových firiem, a to aj prostredníctvom podnikateľských inkubátorov.
Špecifický cieľ:
3.1.1 Nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP
www.opvai.sk